trueschool.cz promo video scénář


Krátký úvod

trueschool.cz je nový projekt kde budujeme e-shop s oldschool a alternativním oblečením. 

Mě, Vojtu a Maxe (zakladatele) dlouhodobě štve konzumerismus a mentalita spousty lidí kolem. Nepodporujeme to aby se lidi přetvářeli a ukazovali ostatním že jsou lepší.

Nepodporujeme přehnané reakce, přehnané ego a hate. 

Chceme aby byly lidi víc chilled out a chodili ven a dělali real life věci a žili nějak v rovnováze. 

Prostě oldschool. 

Máme pocit že většina obchodů s oblečením jsou úplně mimo tuto mentalitu. 

Tak jsme si chtěli založit vlastní kde se každý může zapojit když ho to nadchne.

Produkty chceme takový aby něco vydrželi. 

Aby to byl dobrý materiál, že se to hned nezničí a člověk k tomu může mít nějaký vztah.

Kde to je teď? Máme povolení podnikat, máme domény, máme hosting, máme basic návrhy,

 zřizujeme e-shop od základů, točíme promo, domlouváme výrobu a dodavatele. 

Začne to v malém, asi jen s tričkama + pár special kousků, aby se to dalo zvládnout. 

Potom budeme růst. 

E-shop zatím nefunguje. Trička zatím nejsou :(


Proč chceme natočit toto video? Vize a cíle.

Potřebujeme marketingové promo k otevření e-shopu.  (Cca 1 minuta)

Po zkouknutí by měl člověk chápat atmosféru projektu, 

to že je to v začátcích (ale že to nevadí protože i to je super) 

a to že se může zapojit a prodávat vlastní design když to bude sedět tématicky. 

Měl by vidět proces fungování projektu, jak designujeme a řešíme věci kolem projektu. 

Měl byna konci vidět jak vypadá hotový design a pochopit kde si ho může koupit. 

(Natočíme až ho budeme mít.

Měl by vidět že projekt je z čech, konkrétně z Brna.


Z videa by měl vyjít taky užitečný materiál pro ty co se zůčastní který můžou sami použít.


Marketingové sdělění:Máme oldschool/alternativní clothes shop.

Popsat kdo jsme a proč jsme vznikli - je to začínající projekt z Brna. 

Jsme oldschooleři a chceme podporovat trueschool mentalitu. Jsme teprve na začátku cesty.

Tvoříme vlastní design.

Popsat hodnoty společnosti. - férovost a respekt jsou důležitý. Nehrát si na něco co nejsem. 

Nemáme rádi bullshit.  Jsme proti hate. Podporujeme skate/scooter/graffiti/hip hop/alternativ kultutu. 

Jsme proti fast fashion. 

Může se zapojit kdokoliv - ať nás osloví.

Návrhy na scény:


Scény pro: Skateboarders / Scooters

Chill na skateparku

Typický skate pozdrav closeup rukou

Typický skate pozdrav z větší dálky se zaměřením na osoby.

Tricky na skateboardu / scooteru natočené VHS kamerou - Komec

Tricky na skateboardu / scooterz natočené moderní kamerou - Komec


Význam: Nastavit scény skatepark kultury do porjektu.


Scéna pro: Elišku

Kreslení designu v tabletu někde na ikonickém místě v centru Brna.

Tetování toho samého designu.


Význam: Ukázat propojení designerů s projektem, ukázat dedikaci k hudbě a celkovému projektu.


Scéna pro: Maxe:

Closeup držení filmového foťáku. 

Closeup kreslení graffiti návrhu.

Closeup spray can na zdi.

Výsledek hotového graffiti piece.

Nalepení samolepky trueschool.cz někde na beton skateparku.

Tag (třeba na skateparku).


Význam: Ukázat graffiti a alternativní retro kulturu. Prezentovat zakladatele projektu.


Scéna pro: Toma

Koordinace nějaké činnosti na skateparku. 

Zapojení do jiných scén jako vedlejší postava třeba práce s MPC.

Sedění na večer doma u kompa a bavit se s Maxem o design návrhách.

Closeup scéna design návrhu na monitoru.

Tag (třeba na skateparku).

Záběr natáčení VHSkou na skateparku.


Význam: Ukázat proces tvorby produktů a celého projektu. Prezentovat dalšího zakladatele. 


Scéna pro: Vojtu

Práce se zvukem na MPC a počítači. Možná domluvíme 27. lokalitu někde v podniku.

Odepisování na svým tlačítkovým mobilu.


Význam: Ukázat totální alternativní styl, hudební produkci a prezentovat dalšího zakladatele.Scéna pro: Nalan

Položit pár otázek o společnosti v centru brna


Význam: Zachytit reakce názorů na problémy ve společnosti.
Vedlejší scény bez herců

Střih na Akai zvukovku

Jizda vlaku na mostě na VHS kameru

Scény z Brna, Petrov bary/ ulice a prostředí v Brně, 

prostě tam kde budeme procházet a uvidíme něco hustýho. 

Záběr viktorový dodávky.

Tramvaje/jízda v tramvaji VHS.

Záběr na skate v podschodu.

Vypnutí televize
Textový scénář (audio provedení)

Pro základní natáčení 28-29.10 Nebude nutné nahrát žádné mluvené slovo. 

Veškeré audio prvky budou nadabovány a vytvořeny při pozdější produkci. 

Jediné co nahrajeme budou zvukové effekty do pozadí (typický zvuky skateparku, sprajování, města)


Přehled lokalit + přehled potřebného času

Skatepark Komec - 3 hodiny 

Legální zeď u Ústředního Hřbitova. - 1 hodina

Brno centrum/ u petrova/ vaňkovky - 2-3 hodiny

Doma u náš - 2 hodiny


Celkem: 8 hodin maximálně (snad zabere podstatně méně.
Časový plán celé produkce pro referenci.


20.10 - natočení scén na skateparku na vhs.

22.10 - digitalizace VHS (hotová do 05.11)

28-29.10 - natočit zvolené scény + nahrát zvukové efekty.

?.11 - Skladba hudby do videa

?.11 - natočit finální scénu s hotovým produktem

?.11 - Střih videa

?.11 - dubbing + audio mastering 


trueschool.cz promo video scriptShort introduction

trueschool.cz is a new project where we are working on opening an online store 

with oldschool and alternative clothes.

 Vojta, Max and myself (founders) are unhappy about consumerism

 and the mentality of a lot of people around us in the long term.

 We dont support people in pretending to be something they arent 

or showing off that they are better than someone else. 

We dont support exaggerated reactions, too much ego or hate. 

We want people to be more chilled out and for them to go outside and do real life things

 and to live a balanced life. Basically oldschool.

We feel that most shops with clothes are completely outside of this mentality. 

So we decided to set up our own shop where anyone can join us who relates to it.

We want the products to last. 

We want to use good quality materials that wont get destroyed easily. 

So people can gain a connection with their clothes.

Where is it now? We are a registered business, we own domains, we have hosting, 

we have basic design ideas, we are building an online shop from the ground up,

 were recording promo, negotiating manufacturing deals. It will start off small scale,

 just a few tshirts + a few special items, so that we can manage. After this we can grow. 

The online store isnt working rn, and we still have no tshirts yet :(Why do we want to shoot this video? The vision and the goal.

We need a  marketing promotion to go with the opening of the store. (Around 1 min)

After seeing the video, the viewer should understand the atmopsphere of the project, 

undertsand that its at the beginning (but that dosent matter because its still great)

 and that they can join us and sell their own designs if it will sit in theme wise.


They should see how the whole project works, how we design and how we come up with solutions.

They should see how the final product looks like at the end and see where they can buy it

 (we will record this once we have the produkt itself)

They should see this is a Czech project, specifically from Brno.


The video should also provide those who participated with useful content to later use for themselves.


Marketing message:

We have an oldschool/alternative clothes shop.

Describe who we are and why we came about - its a startup project from Brno, we are oldschoolers 

and we want to support trueschool mentality. We are only at the beginning.

We make our own designs.

Explain the values of the company - being fair and having respect is importnat. 

Dont pretend to be something im not. We dont like bullshit. We are against hate. 

We suport the skate/scooter/graffiti/hip hop/alternative culture. We are against fast fashion.

Anybody can join - just contact us.

Ideas for scenes.

Scenes for: Skateboarders / scooters

Chill at the skatepark

Typical skate handshakes close ups.

Typical handshakes from a distance.

Skateboard / scooter tricks using the VHS camera - at Komec

Skateboard / scooter tricks using modern cameras - at Komec


Why: show how skatepark culture fits in with the project.


Scenes for: Eliška

Drawing of designs on her tablet, somewhere in an iconic place in Brno.

Tattooing that same design.


Why: show the connection of designers with the project, show dedication to music and the whole project.


Scenes for: Max

Closeup of using an analogue camera.

Closeup of drawing graffiti designs.

Closeup of spraying on a graffiti wall.

Finished graffiti piece.

Sticking up a few trueschool stickers onto the concrete of the skatepark.

Tagging somewhere, maybe at the skatepark.


Why: Show the work of graffiti artists + link it in with the project. Present a founder of the project.


Scenes for: Tom

Coordinating certain tasks at the skatepark.

Be there in other scenes as a side character, maybe the one with the MPC.

Sitting down at the computer in the eveing, talking to max about new designs.

Closeup of the monitor with some design ideas on it.

Tagging somewhere, maybe at the skatepark.

Shooting scenes with the VHS at the skatepark.


Why: Show the process of making products and the making of the whole project. Present another founder.


Scenes for: Vojta

Audio work with the MPC and computer. Maybe well arrange it to be recorded at an external venue.

Using his button phone.


Why: Show totally alt style, music production and present another founder.


Scenes for: Nalan

Ask her a few qs about society in the city centre.


Why: to capture her reactions about her opinions on problems in todays society.


Other scenes withoiut acters.

Show the akai interface

Trains crossing bridges on the VHS

Scenes from around Brno, Scenes of Petrov and the environment in Brno, wherever we walk and see something cool.

A scene of Victors van.

Trams/ tram journey using the VHS.

Scenes of the underpass or around vaňkovka.

Turning off the old analogue TV


Text script (audio)

For the basis of recording on the 28-29.10 we wont need to record any spoken word. 

All audio elements will be dubbed and added later on in production.

 All we will record are some sound effects of skateboards at the skatepark

 or other sounds of the city or spraypainting.


Overview of the localities + time needed

Skatepark Komec - 3 hrs

Legal wall at the cemetary - 1 hr

Brno centre - 2-3 hrs

My house- 2 hrs


8 hrs total. Hopefully less.Timeframe of the entire production for reference.

20.10 - shooting scenes at the skatepark with the VHS

22.10 - digitalising the VHS (will be done by the 5.11).

28-29.10 shooting of the scenes above + reecording audio effects.

?.11 - music composition for the video.

?.11 - shoot the final scene with a finished product.

?.11 - Video editing

?.11 - dubbing + audio mastering.